Zpravodaj

Zpět na obsah zpravodaje

Zpravodaj - hlavicka
18. listopadu 2000 v Náboženské obci CČSH v Rakovníku

Náboženská obec Církve československé v Rakovníku byla založena 17. září 1920. 80. výročí této události a zároveň 50. výročí otevření Husova sboru v Rakovníku jsme si z organizačních důvodů více připomněli až při slavnosti 18. listopadu 2000.
Tento den lze pro věřící CČSH nazvat dnem vděčnosti Bohu i lidem, kteří v této církvi pro Krista a jeho království s obětavostí pracovali.
Bohatý program slavnosti začal ve 13.00 hodin na místním hřbitově u pomníku prvního předsedy rady starších Josefa Kopeckého. Po modlitbě br. faráře Oldřicha Horka byla na hrob položena zástupkyní RS ses. Bláhovou kytice a zapálena symbolická svíce připomínající světlo Kristovo, které zazářilo z životů mnohých našich věrných předků. Další zastavení bylo u hrobu prvního duchovního správce CČS Františka Polana. Přítomní vyslechli slova Žalmu a po položení kytice ses. Ortmanovou a zapálení svíce se společně pomodlili modlitbu Páně.
Ve 13.30 hodin zahájil další část oslav u Husova pomníku v Čermákových sadech husitský pěvecký sbor z Kladna písní Bůh náš všemohoucí (č. 253). I zde byly položeny květiny (ses. Iblová) a zapálena svíce. Br. farář pak připomněl tradici Husových oslav u tohoto pomníku a konstatoval, že v tento den se v těchto místech scházíme po více jak 51 letech. Přivítal přítomného br. biskupa Karla Bicana a po zpěvu druhé písně Velebme vždy s veselím (č. 318) se všichni přesunuli do Husova sboru.
Zde bylo již mnoho bratří a sester, kteří přišli na bohoslužby. Br. biskupa ve sboru přivítala za RS sestra Jaroslava Bláhová a předala mu květiny. Bohoslužby zahájil místní farář br. Horek a liturgii vedl až do kázání, kdy za stůl Páně přistoupil br. biskup Bican. Ve svém kázání na text PS Mt 11, 28 – 30 vyzdvihl, že společným jmenovatelem vstupu do církve je povolání Boží. Povzbudil k předávání sdílené víry, která je nabízena všem bez rozdílu. Bůh nabízí sejmutí břemena a zároveň předává člověku jho Kristovo, které netíží. Naše společenství církve má naplňovat to, že slyšíme a poslechneme na Kristovu výzvu „Pojď a následuj mne“. Po kázání následovala vložka pěveckého sboru.
Ve druhé části bohoslužeb mohli přítomní přijmout svátost večeře Páně, kterou vysluhoval br. biskup. Po požehnání poděkoval místní br. farář, jako autor knihy z historie CČS v Rakovníku s názvem Medailonky osobností I. (1920 – 1945), všem, kteří nějakým způsobem přispěli ke vzniku knihy. Všem přítomným z nich předal výtisk této publikace.
Dojemné bylo předávání pamětních listů in memoriam za služby v církvi v prvních desetiletích. Ve třech kategoriích toto ocenění obdrželi: za služby při zakládání náboženské obce Karel Hybský, Josef Kopecký a ing. Otakar Vašírovský; za služby při budování sboru Vladimír Beránek, ing. František Fencl, Antonín Fišer, Václav Jedlička a Rudolf Kučera; za služby v kulturní oblasti Eduard Nachtigal a Čeněk Trögler. Ne všechna ocenění byla předána, neboť se nám nepodařilo zjistit jejich potomky nebo příbuzné. Znáte-li některé, rádi se s nimi seznámíme!
Po závěrečné písni ( v průběhu bohoslužeb se zpívaly písně č. 79 a 112 ze zpěvníku CČSH) zahájil několika slovy výstavu „Obrazy z historie CČSH v Rakovníku“ br. Horek. Návštěvníci mohli vidět především fotografie z různých období a událostí v církvi. Zájmu se těšily i dobové rekvizity – např. prapory a liturgická souprava. Výstavu doplňovaly publikace vydané CČS a plakáty. V den zahájení a ve středu 22. 11. se promítaly na videu krátké filmy. Například „Původní pomníky v Rakovníku“, „Otevření sboru CČS v Rakovníku 24. 9. 1950“, „Písňový festival CČS v Praze 1950“ aj.
Hospodin nad námi bděl svojí žehnající rukou a tak, ač unaveni, odcházeli jsme do svých domovů v radosti a s vděčností svému jedinému Bohu, Pánu a Spasiteli.Vánoční bohoslužby
v HUSOVĚ SBORU
v Rakovníku
L. P. 2000

Štědrý den 24. 12.
od 16. 00 hodin

Boží hod vánoční 25. 12.
od 9. 00 hodin

Štěpán 26. 12.
od 14. 00 hodin
- vánoční pásmo písní a poezie

Bohem požehnané
vánoční svátky
Vám přeje

Váš
farář O. H.Při slavnosti 18. listopadu byla uvedena kniha z edice Historie Církve československé v Rakovníku s názvem Medailonky osobností I. (1920 – 1945). Kniha má krásnou barevnou obálku a 94 číslovaných stran. Obsahuje 78 fotografií, 10 jiných ilustrací a 10 přehledných tabulek. V knize si můžete přečíst o 23 osobnostech náboženské obce z uvedeného období. Někteří svým působením i překračují rámec roku 1945. Najdeme zde také vzpomínky několika pamětníků a statistické údaje o pohybu a sociálním rozvrstvení členské základny CČS. Kniha může zaujmout nejen náboženské badatele, ale poslouží jistě třeba i genealogům. Je příspěvkem k obohacení historie města Rakovníka. Setkáte se v ní s osobami, které jste možná znali, možná je znali vaši rodiče, možná jsou i vašimi příbuznými. Můžete si ji objednat na výše uvedené adrese nebo zakoupit přímo v Husově sboru v Rakovníku. Zasíláme na dobírku, případně se složenkou.Nahoru