Historie CČSH v Rakovníku
Zpět na obsah historie předchozí další
 

1920

   

Historie Církve československé v Rakovníku

 
       

Dr. Karel Farský při setkání s okresní radou starších
 
       

První patriarcha CČS Dr. Karel Farský při setkání s okresní radou starších v Rakovníku. Sedící zleva: Popelka, Farský, Truxa. Stojící zleva: Hybský, Vašírovský, Böhm. ÚAM CČSH Praha, fond náboženské obce CČS Rakovník, M 51 no 103/3-l.

 
 
Založení CČS v Praze
   

8. ledna 1920 byla nejhorlivějšími stoupenci reforem založena CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ. 10. ledna vydala tato církev „Provolání k národu“.

 
 

Dr. Farský v Rakovníku
Lišany - J. Hlaváček
Duchovní F. Polan a V. Liška
   

     I Rakovník je brzy zasažen náboženským vřením, a proto je sem na 11. dubna 1920 pozván k přednášce představitel nové církve Dr. Karel Farský. Jeho přednáška má příznivý ohlas a ještě v dubnu jsou zaznamenány první přestupy do CČS. K největšímu pohybu však dochází až v létě 1920 v nedalekých Lišanech, kde začíná působit proCČS farář Josef Hlaváček. Během krátké doby získá na svoji stranu na 300 lišanských občanů. V samotném Rakovníku je mnoho sympatizantů s CČS, ale k výraznému posunu dojde až koncem srpna 1920. Jedním z hlavních důvodů je nastalá situace kolem zdejších duchovních - kaplana Polana a katechety Lišky. F. Polan se nechal v lednu civilně oddat a krátce nato také V. Liška. Zato jsou vyrozuměni nadřízenými orgány, že jsou od 1. 9. zbaveni svých funkcí a pokud svá manželství nezruší do konce září, budou z církve exkomunikováni.

 
 
Přestupy z římskokatolické církve

"Tábor lidu" na Husově náměstí
   

     Dosud nerozhodnutí sympatizanté si uvědomují pravý stav věcí, staví se za podporu suspendovaných kněží a nastává první mocná vlna přístupů do CČS. Mohutné plakáty hlásají: „OBČANÉ! …vystoupit z církve římsko-katolické je věcí národní hrdosti a sebevědomí …“ Do CČS přistupují další a další … Polan a Liška jsou prozatimními duchovními CČS. V této době již ve městě pracuje prozatimní výbor CČS a připravuje „Tábor lidu“. Mezi nejhorlivější patří Josef Kopecký, Karel Hybský a ing. Otakar Vašírovský. „Tábor lidu“ se uskutečnil 12. 9. 1920 na Husově náměstí. Při něm promluvil přední reformista E. Dlouhý Pokorný a českou mši sloužil Josef Hlaváček za asistence F. Polana. Mocně na přítomné zapůsobilo Hlaváčkovo kázání, které ukázalo na kořeny duchovního úpadku a vyzvalo ke spolupráci pro vyzdvižení národa z „duševního hrobu“. Byla přijata „Resoluce“ sestavená Josefem Kopeckým. Několikatisícová účast byla předzvěstí dalších událostí. Následuje druhá, ještě mohutnější vlna přístupů do CČS.

 
  Založení náboženské obce v Rakovníku


První rada starších
   

     Od 15. září 1920 je CČS státem schválenou církví.
     17. září byla v Rakovníku založena náboženská obec CČS a zvolena první rada starších. Jejím předsedou stal Josef Kopecký, místopředsedou Josef Schneider, jednatelem Otakar Vašírovský, zapisovatelem Vilém Truxa a pokladníkem Karel Hybský. Duchovním správcem byl zvolen František Polan. Náhradníky zvoleni Josef Musil, Antonín Popelka, Bohumil Reitler a František Šíma. Od založení CČS se bohoslužby konají v chrámu Páně na náměstí.

 
     

     Ti, kteří berou své náboženské přesvědčení vážně, nenechávají nic náhodě. Zapojují se do „apoštolských cest“ do blízkých i vzdálených míst, kde získávají lid pro myšlenky CČS. Mezi apoštoly jsou to na prvním místě: K. Hybský, J. Kopecký, J. Hlaváček, R. Kučera a A. Fišer.

 
       Husova stráž pod Krakovcem
 
       
Titulní strana prvního čísla časopisu "Husova stráž", který byl tištěn v knihtiskárně K. Hybského.

 
  "Husova stráž pod Krakovcem"    

     9. října 1920 bylo vytištěno v tiskárně K. Hybského první číslo časopisu „Husova stráž pod Krakovcem“. V tomto „Listu na obranu náboženské svobody národa československého“ byly pod redakcí J. Kopeckého tištěny zajímavé články a zprávy z náboženského a společenského života. Poslední číslo vyšlo 6. července 1921.

 
  Vyučování náboženství    

     Konečně 5. listopadu 1920 je svoleno v Rakovníku k vyučování náboženství CČS.


 
Nahoru předchozí další