Akce CČSH v Rakovníku a okolí


Akce pořádané NO Lužná a Spolkem pro Lužnou:

Náboženská obec Lužná


Akce za br. faráře Oldřicha Horka v létech 2000 - 2004

Krakovec 2000

Oslavy 80. výročí CČSH a 50. výročí Husova sboru v Rakovníku

Oslavy Jeronýma Pražského

Krakovec 2001

Výročí otevření sboru v Novém Strašecí

Recitál Slávka Klecandra 8. 6. 2002

Krakovec 2002

Zapomenutý Husův pomník

Zpět na hlavní stránkuOslavy památky Mistra Jana Husa na Krakovci ve dnech 5. a 6.7.2000


Zpět na obsah akcí

Ve dnech 5. a 6. července jsme se sešli na Krakovci k uctění památky Mistra Jana Husa, jenž zde pobýval před svým odchodem do Kostnice. Hlavním programem byly bohoslužby církve československé husitské ve středu 5. 7. ve 14.00 hodin a v 15.20 pak pásmo písní a poesie PRO TEBE.

Počasí celkem přálo, takže se sešlo více účastníkù než loni, odhadem asi 120 - 150 lidí. Bohoslužby vedl br. farář Oldřich Horek z Rakovníka a podíleli se též br. farář Jiří Adámek ze Žatce a ses. farářka Růžena Adamová ze Zdic. V průvodu byly neseny husitské zástavy hochem a dívkou oblečených v dobovém husitském oděvu a několik praporů CČSH nesli bratři z náboženských obcí. Při liturgii Karla Farského byla zpívána píseň Hleď, Bože lásky v původní textové úpravě z roku 1920. Při bohoslužbách byla vysluhována svátost večeře Páně. Slavnostní bohoslužba byla ukončena několik minut po 15. hodině a asi od 15.20 začal koncert skupiny Pro tebe.

Druhý den měl br. farář Horek proslov pod hradem a byla zapálena hranice.

Celkově byly letošní vzpomínkové slavnosti vydařené, i dost publikované. V Rakovnickém deníku vyšel krátký článek s dvěma fotografiemi. Krátký článek a tři fotografie vyšly též v Mladé frontě dnes. Asi dva dny předem bežela televizní pozvánka na bohoslužby do Betlémské kaple.

Zde je několik fotografií z této tradiční události:

Zpět na obsah akcí

Krakovec 2000 - pruvod
Slavnostní průvod před bohoslužbami.


Krakovec 2000 - uprostred bohosluzeb
Uprostřed bohoslužeb.


Krakovec 2000 - zpritomneni
Zpřítomnění.


Krakovec 2000 - vecere Pane
Večeře Páně.


Krakovec 2000 - skupina Pro tebe
Vystoupení skupiny Pro tebe.

Oslavy 80. výročí založení n.o. CČSH v Rakovníku a 50. výročí otevření Husova sboru v listopadu 2000

Zpět na obsah akcí

Církev československá byla založena v lednu r. 1920 a naše místní náboženská obec v září téhož roku. V září r. 1950 otevřela náboženská obec Husův sbor v Havlíčkově ulici. Oslavili jsme tato kulatá výročí v sobotu 18. listopadu 2000 slavnostním pořadem, bohoslužbami za účasti pražského biskupa Karla Bicana a výstavou v následujících dnech (viz památný plakát zde). O průběhu slavnosti píšeme podrobně v našem Zpravodaji (viz Zpravodaj č. 4/2000).

Zde je několik záběrů z průběhu oslav:
U pomníku Josefa Kopeckého
Bohatý program slavnosti začal 18. 11. 2000 ve 13.00 hodin na místním hřbitově u pomníku prvního předsedy rady starších Josefa Kopeckého.


U Husova pomníku
Vzpomínka u Husova pomníku v Čermákových sadech.


Bohoslužby v Husově sboru
Bohoslužby v Husově sboru s br. biskupem Bicanem.


Výstava v Husově sboru
Při zahájení výstavy „Obrazy z historie CČSH v Rakovníku“ v Husově sboru. Zleva: tajemník diecézní rady br. farář Václav Balek, br. biskup Karel Bican a br. farář Oldřich Horek.
Oslavy památky Mistra Jana Husa na Krakovci 2001

Zpět na obsah akcí

I letos hrad Krakovec a jeho okolí navštívilo při Husově pouti několik stovek lidí. Vzpomínková slavnost byla zahájena 5. 7. 2001 bohoslužbami naší církve za účasti čtyř duchovních z okolí. Liturgie se zúčastnilo a kázání na téma "Kdo je největší v království nebeském" vyslechlo něco přes 100 účastníkù. Někteří z nich poté setrvali na nádvoří hradu, které se postupně ochladilo příjemným stínem. Krátce po 17. hodině vystoupil se svým osobitým vyjádřením křesťanské zvěsti farář Svatopluk Karásek.

Druhý den 6. 7. hovořil o mistru Janu Husovi a jeho činnosti na Krakovci farář Oldřich Horek. Připomněl jeho krátký pobyt zde a listy, které v těchto místech napsal. Na závěr opět, jako předtím v kázání, aktualizoval výzvu ze vzpomínkových slavností před mnoha lety: "U nás v Čechách je dnes neveselo, protože je u nás málo lidí statečných, kteří by jako Hus dovedli pravdu hájiti a dle pravdy žíti. Dnes národ čeká na nové Boží bojovníky, čeká, že oni půjdou cestou, kterou ukazuje svatý mistr Jan a že velikou láskou k svobodě a pravdě přivedou svůj národ k novému štestí a nové slávě". Farář pak vyslovil přání, aby s pomocí Boží bylo mezi námi jeho bojovníků co nejvíce.

Následovalo zapálení vzpomínkové hranice a od 21. 00 hodin divadelní představení "Švanda dudák", které bylo pojato velice humorně.

Zde jsou fotografie ze slavnosti:

Zpět na obsah akcí

Krakovec 2001 - shromazdeni
Shromáždění na Krakovci dne 5. 7. 2001.


Krakovec 2001 - bohosluzby
Bohoslužby na Krakovci dne 5. 7. 2001.

Oslavy Mistra Jana Jeronýma Pražského v Hostokryjích u Rakovníka

Zpět na obsah akcí

3. června 2001 jsme vzpomněli 585. výročí mučednické smrti mistra Jeronýma Pražského v Hostokryjích u Rakovníka před kapličkou, která nese jeho jméno.

Vzpomínková slavnost byla zahájena ve 14. hod. pobožností, kterou sloužili br. farář Oldřich Horek z Rakovníka a br. farář Jiří P. Adámek ze Žatce. Ve svém kázání br. farář Horek vyzdvihl paralely mezi Jeronýmem Pražským a apoštolem Petrem, jak včas poznali svůj pád, vrátili se ke své víře a stali se tak živými svědky Boží pravdy. V závěru pak vybídl přítomné k přehodnocení svého konání a k návratu za Kristem, za Pravdou.

Po pobožnosti promluvil o postavě Mistra Jeronýma Pražského a k historii hostokryjské kapličky br. Jan Krško ze Státního okresního archivu Rakovník.

Vhodným závěrem slavnosti byla píseň, kterou zazpívala ses. J. Horková - V ruce tvé, Pane, - jejíž slova nám připomněla nejen význam mučednické smrti Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského.

Vzpominka na Jeronyma Prazskeho
Shromáždění oslavy Mistra Jeronýma Pražského po pobožnosti v neděli 3. června 2001 před kapličkou v Hostokryjích, která nese jeho jméno.
Oslava 50. výročí otevření Husova sboru v Novém Strašecí

Zpět na obsah akcí

Rada starších a farní úřad v Novém Strašecí uspořádali slavnostní bohoslužby u příležitosti 50. výročí otevření Husova sboru v Novém Strašecí za účasti pražského biskupa Karla Bicana. Bohoslužby se konaly 27. října 2001 ve 14.30 h.Recitál Slávka Klecandra 8. června 2002

Zpět na obsah akcí

V červnu jsme uspořádali v Rabasově galerii v Rakovníku recitál kapelníka skupiny OBOROH Slávka Klecandra.
Slavek Klecandr


Oslavy památky Mistra Jana Husa na Krakovci 2002

Zpět na obsah akcí

Tradičně jsme letos oslavili památku M. Jana Husa jako vždy na Krakovci, tentokrát za účasti br. patriarchy. Letošní třídenní pouť obsahovala dva církevní pořady a několik kulturních vystoupení organizovaných společně s obcí a hradem Krakovec.

Ve čtvrtek 4. července od 19 hod. se v podhradí konala vzpomínka na M. J. Husa, kterou sloužil br. farář Horek. Ve své promluvě vyzdvihl Husův duchovní přerod, který u něj započal odpovědným přijetím kazatelské služby v Betlémské kapli. Především čistá touha zvěstovat lidem pravdivě Slovo Boží - Krista, ho přivedla až k mučednické hranici. Součástí obřadu byla též exhibice nově vytvořeného praporu obce Krakovec. Následovalo zapálení symbolické hranice a poté soubor Orfeus předvedl namísto původně oznámeného představení divadelní hru "O lesním mužíkovi". Počasí bylo dost chladné, spadlo i pár kapek, ale návštěvníci se dostavili i když mnohé počasí odradilo.

Následující den, v pátek 5. července, se od 14.30 hod. na nádvoří hradu konaly tradiční bohoslužby, letos za účasti patriarchy ThDr. Jana Schwarze a osmi duchovních a kazatelů. Ve svém kázání br. patriarcha hovořil o potlačování bezohlednosti, nelásky a chamtivosti. Po bohoslužbě následovalo slavnostní odhalení praporu obce Krakovec se symbolem husitského kalicha, při němž br. patriarcha posloužil slovem modlitby. Slavnosti se zúčastnilo přes 200 lidí.

Pouť byla oznamována slavnostním plakátem Pouť na Krakovec. Ku příležitosti oslav M. J. Husa jsme též vydali Husovu stráž č. 3 a další publikaci Historie CČSH v Rakovníku - v datech, plakátech a fotografiích 1919-2002 (Viz Publikace - Historie CČSH v Rakovníku a okolí).

Zde jsou fotografie z obřadů:

Zpět na obsah akcí

Krakovec 2002 - vzpominka
Vzpomínka na M. J. Husa a jeho odkaz v podhradí Krakovce dne 4. 7. 2002.


Krakovec 2002 - bohosluzby
Bohoslužby na Krakovci za účasti br. patriarchy dne 5. 7. 2002.


Krakovec 2002 - bohosluzby, celkovy pohled
Celkový pohled na bohoslužby v hradním prostoru.


Krakovec 2002 - bohosluzby, ucastnici
Účastníci bohoslužeb.


Krakovec 2002 - bohosluzby 2
Svátost večeře Páně sloužili br. patriarcha a br. farář Horek.


Krakovec 2002 - prapor
Po bohoslužbě slavnostní odhalení praporu obce Krakovec nesoucího znak husitského kalichu.


Krakovec 2002 - prapor, patriarcha
Br. patriarcha slouží slovem při odhalení praporu obce Krakovec.

Zapomenutý Husův pomník

Zpět na obsah akcí

Husuv pomník

V Rakovníku, uprostřed Čermákových sadů, v místech, která se dříve jmenovala "Na losích", stojí již mnohá desetiletí Husův pomník. Pomník tvoří betonový podstavec a na něm postavený více jak 2m vysoký balvan, do něhož je zasazena deska s Husovou podobiznou. Tento Husův portrét byl zřejmì vyroben podle vzácné předlohy, která byla nalezena v rakovnickém archivu.

Jedná se o vtlačený Husův medailonek na vazbě knihy smluv svatebních. Tato památka, která posloužila jako předloha k výrobě desky na pomník, pochází nejpozději z roku 1566.

Historii pomníku a okolnosti jeho vzniku zatím nemáme probádány. Jisté je, že v období "I. republiky" zde CČS konala Husovy oslavy, většinou v podvečer 5. července a často ve spolupráci s městským osvětovým sborem.

Dnes však Husův pomník jen obtížně najdeme. Bývá často celý zarostlý břečťanem. Asi pět let jsem procházel parkem, aniž bych tušil, že zde něco takového máme. Při jedné příležitosti, když jsme hovořili o Husovi, mi kdosi řekl, že v parku je také jeho pomník. Tehdy jsem se vypravil přes záhon do houští a zjistil, že je to pravda. Husův pomník se skrýval v houští už asi od Vítězného února nebo spíše už od Mnichova. Je i možné, že ho to houští zachránilo. Pak jsem našel v naší "Pamětní knize CČS" jedinou fotografii pomníku z doby, kdy ješte nebyl zarostlý. (Můžete ji zhlédnout shora).

Napsali jsme tudíž s radou starších dopis na městský úřad s žádostí o úpravu pomníku do původního stavu. Leč, byl upraven jen zastřižením větví, aby byla vidět alespoň deska. A samozřejme dál zarůstal, až opět nebyla deska vidět. Telefonovali jsme, ale pak raději letos napsali žádost znovu. . . Pomník by měl být dán do původního stavu tak, aby vynikl celý. Jinak se můžeme stále jen dívat na pomník stromu!

Nejen já, ale většina rakovnických obyvatel pomník nikdy neviděla. Od doby před 2. světovou válkou prošla republika dvěma temny, černým a rudým, která spíše pomníky skutečných velikánů odstraňovala než udržovala. Nikoho by tedy nepřekvapilo, kdyby byl Husův pomník zmizel.

Je nám líto, že i nyní, po deseti letech svobody, je pomník stále zapomenutý a neudržovaný. Podnikáme kroky k nápravě; sdílejte s námi úctu k tomuto národnímu symbolu. Pátráme i po historii a slavnostech spojených s tímto pomníkem.

O. H.


DOBRÁ ZPRÁVA
Rakovnický deník 13.10. 2000 přinesl zprávu o chystaných plánech pro rekonstrukci Čermákových sadů. Mj. se zde píše: "V blízkosti hudebního pavilonu vytryskne fontána, kolem pomníku Mistra Jana Husa (zbaveného břečťanového nadělení) a Bedřicha Smetany vznikne vetší prostor ...."